İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” olan Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Şirket”) tarafından, sunulan faaliyetlerin ve hizmetlerin yürütülmesi esnasında elde edilebilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup kişisel verilerin korunması hususunda gereken her türlü dikkat ve özeni göstermektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanunun ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanmak ve/veya bilgi almak amacıyla; çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, mobil uygulamamızı kullandığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, organizasyon ve toplantılara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler;

 1. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 2. Ticari elektronik ileti onayı mevcut ve potansiyel müşteriler açısından kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,
 3. Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,
 4. Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 5. Müşteri memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ve deneyiminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 6. İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 7. Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 8. Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,
 9. Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,
 10. Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 11. Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 12. Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 13. İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 14. Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 15. Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 16. İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 17. Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın, dolandırıcılığın önlenmesi,
 18. Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 19. Şirketimizin, iş ortaklarımızın ve yurtiçi veya yurtdışı iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti,
 20. İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemizi, mobil uygulamamızı ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar, çevrimiçi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan Şirketimiz ile yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimizin düzenlemiş olduğu toplantı ve organizasyonlar aracılığıyla paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kanuna uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından;

 1. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 2. Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,
 3. Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 4. İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 5. Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 6. Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,
 7. Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,
 8. Hukuki süreçler ve mevzuata uyum
 9. İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 10. Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
 11. Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 12. İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 13. Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 14. İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş yerlerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile paylaşabilir. Saklanan veriler, KVK Kanunu’ nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından; iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, denetçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi kapsamında Kişisel Veri Sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayımlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ve talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanabilmek amacıyla soru ve taleplerinizi Kanunun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde açıklanan yöntem ve koşullar dâhilinde Şirketimiz internet sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Facebook Formları İçin Gizlilik Politikamız

Formu doldurduğunuzda,

ELEKSE ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizinle ilgili aşağıdaki bilgilere sahip olacağız:

 1. E-posta
 2. Ad, Soyadı
 3. Telefon numarası
 4. Meslek
 5. Aylık İşlem Hacmi

Bilgileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak, doldurmuş olduğunuz formun konusu ile ilgili sizinle telefon veya e-posta aracılığı ile iletişime geçmek amacıyla kullanılacaktır. Verileriniz, Facebook üzerinden doldurduğunuz form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan verileriniz, yalnızca hukuka uygun bir talep gelmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek, başka bir üçüncü tarafa aktarılmayacaktır.

İstediğiniz zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tüm sorularınız ve talepleriniz için [email protected]esnekpos.com e-posta adresinden veya MERKEZ MAH. AYAZMA CAD. NO: 37 İÇ KAPI NO: 91 KAĞITHANE/ İSTANBUL adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://esnekpos/kvkk-aydinlatmametni.doc adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37/91 Papirus Plaza Kat:5 34406 Kağthane - İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KVKK Aydınlatma Metnini buradan indirebilirsiniz.

Paylaş:

EsnekPos, KVKK, Kişisel Verilerin Korunması